Đóng

17 / 01 2018

Đăng bài trên các tạp chí quốc tế

> 2 tháng (thời gian kể từ khi hoàn thiện bài báo theo quy chuẩn)

Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách đăng bài trên các tạp chí quốc tế (có chỉ số) thuộc một trong các hệ thống trích dẫn uy tín (Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Springer, Agris…). Bài báo đăng trên các tạp chí này được viết bằng tiếng Anh và được công bố công khai.

Chúng tôi chịu trách nhiệm kiểm soát toàn diện quá trình từ khi nhận bài báo (bao gồm cả dịch thuật) đến thời điểm đăng bài.

Dịch vụ Related