Đóng

17 / 11 2018

CÁCH TÍNH ĐIỂM QUY ĐỔI ĐỐI VỚI BÀI BÁO KHOA HỌC

CÁCH TÍNH ĐIỂM QUY ĐỔI ĐỐI VỚI BÀI BÁO KHOA HỌC

Bộ GD-ĐT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm ban hành văn bản mới quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS từ năm 2018 thay thế Quyết định 174. Ngoài những tiêu chuẩn chung, GS, PGS sẽ có tiêu chuẩn riêng.

1.   Một bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có mã số ISSN thuộc danh mục ISI trong Web of Science (bao gồm: SCI, SCIE, SSCI,ESCI,  A&HCI) và danh mục Scopus được tính tối đa đến 2,0 điểm.
2.   Một bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có mã số ISSN. không thuộc danh mục ISI và Scopus: có xuất bản trực tuyến được tính tối đa đến 1,0 điểm; không có xuất bản trực tuyến được tính tối đa đến 0,75 điểm.
3.    Hội đồng Giáo sư nhà nước lựa chọn và công bố danh mục các tạp chí khoa học quốc tế được tính điểm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.
II-Cách tính điểm quy đổi đối với kết quả ứng dụng khoa học công nghệ
1.    Mỗi kết quả ứng dụng khoa học, công nghệ được cấp bằng độc quyền sáng chế được tính tối đa đến 3,0 điểm.
2.    Mỗi giải pháp khoa học,công nghệ hữu ích ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn quản lý nhà nước, trong đổi mới quản lý và phát triển kinh tế – xã hội được tính tối đa đến 2,0 điểm.
3.    Mỗi tác phẩm nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, chương trình biểu diễn, thành tích thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia được tính tối đa đến 1,0 điểm, nếu đạt giải thưởng quốc tế được tính tối đa đến1,5 điểm.
III- Cách tính điểm quy đổi đối với sách phục vụ đào tạo
1.    Một (01) sách chuyên khảo được tính tối đa đến 3,0 điểm.
2.    Một (01) giáo trình được tính tối đa đến 2,0 điểm.
3.    Một (01) sách tham khảo được tính tối đa đến 1,5 điểm.
4.    Một (01) sách hướng dẫn được tính tối đa đến 1,0 điểm. Từ điển chuyên ngành được tính điểm như sách hướng dẫn.
5.   Một 1 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản được tính tối đa đến 1,0 điểm.
6.    Sách, chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản thì được cộng thêm 25% số điểm quy đổi của sách, chương sách đó.

Nguồn: Vietnamnet.vn

Tin tức Related