Đóng

17 / 01 2018

Đăng bài trên các tạp chí có chỉ số ISSN

Chúng tôi hỗ trợ các tác giả đăng bài trên các tạp chí có chỉ số ISSN, bao gồm: đưa ra nhận xét đóng góp để nâng cao hàm lượng khoa học. Khi bản thảo làm rõ các đóng góp mới, chúng tôi sẽ hỗ trợ định dạng và tìm tạp chí phù hợp. Mọi chỉnh sửa liên quan đến nội dung bài viết cần tác giả tự chỉnh sửa.

Xin lưu ý: Để tránh mất thời gian của các tác giả, chúng tôi không viết bài hoặc tham gia vào quá trình viết bài dưới mọi hình thức. Chúng tôi sẽ nhận xét đóng góp tới tác giả để có bản thảo hoàn thiện nhất, tư vấn các tạp chí có thể đăng và hướng dẫn tác giả các thủ tục đăng bài nhằm mục đích giúp các tác giả tự đăng bài trong thời gian ngắn nhất.

Dịch vụ Related