Đóng

17 / 01 2018

Hội thảo khoa học

Picture8

Trong khuôn khổ hội thảo thường tổ chức các phiên họp toàn thể, các cuộc họp tiểu ban và  báo cáo trình bày poster, hội nghị bàn tròn và các lớp học  nâng cao trình độ. Sau hội thảo sẽ xuất bản  kỷ yếu Hội thảo khoa học,  trong đó có bản tóm tắt hoặc toàn văn những báo cáo được trình bày trong hội thảo.

Bạn có thể trực tiếp tham dự hội thảo quốc tế hoặc chỉ tham gia viết bài cho hội thảo.

Tin tức Related