Đóng

14 / 04 2020

HưỚng dẫN ĐĂng ký TÀi khoản và CẬp nhật hồ SƠ trên orcid. Org

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ CẬP NHẬT HỒ SƠ TRÊN ORCID.ORG

ORCID là một tổ chức phi lợi nhuận được hỗ trợ bởi cộng đồng trên toàn thế giới, bao gồm các tổ chức nghiên cứu, các nhà xuất bản, các nhà tài trợ, các hiệp hội chuyên nghiệp và các bên liên quan khác trong giới nghiên cứu.

ORCID.ORG là website cung cấp số định danh, các thông số nghiên cứu, các bản thảo khoa học quan trọng. ORCID hỗ trợ liên kết giữa các hoạt động chuyên môn của nhà nghiên cứu với ORCID để đảm bảo rằng các sản phẩm nghiên cứu của bạn luôn được công nhận.

Các bước nhanh gọn để đăng ký một tài khoản trên ORCID.ORG bao gồm:

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://orcid.org/ để bắt đầu việc đăng ký

Màn hình đăng nhập vào trang để đăng ký hiển thị như sau:

1

Để đăng ký tài khoản, xin hãy click chọn Register now! để bắt đầu việc đăng ký.

2

Bước 2: Điền thông tin cá nhân

Sau khi click chọn Register now!, màn hình sẽ hiển thị khung điền thông tin cá nhân như sau:

Tên riêng

Họ

Địa chỉ email đăng nhập

Nhập lại địa chỉ email

Mật khẩu

Nhập lại mật khẩu

3

Xin hãy điền đầy đủ thông tin vào từng mục, cụ thể như sau:

 • First name: Tên riêng (ví dụ: THINH VAN) (*Chú ý: Có thể quay lại chỉnh sửa/thêm tên sau khi đăng ký thành công)
 • Last name: Họ (ví dụ: NGUYEN)
 • Email: Địa chỉ email (ví dụ: nthinhvan@vnua.edu.vn)
 • Re-enter email: Nhập lại địa chỉ email ở trên– nhập lại chính xác địa chỉ email vừa nhập (ví dụ: nthinhvan@vnua.edu.vn)
 • Create an ORCID password: Tạo mật khẩu cho tài khoản trên ORCID.

Chú ý: Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, trong đó có:

 • Ít nhất một số: 0 – 9
 • Ít nhất một trong các ký hiệu sau:
  • Ký tự alpha, phân biệt giữa chữ hoa và chữ thường từ a-Z
  • Bất kỳ ký hiệu nào trong số các ký hiệu sau: ! @ # $ % ^ * ( ) ~ `{ } [ ] | \ & _
 • Có thể chứa dấu cách,
  Ví dụ: ‘ ‘ và các dấu câu khác ví dụ như . , ;

Thêm vào đó, hệ thống không chấp nhận những mật khẩu quá phổ biến.

(Xin hãy tham khảo danh sách những mật khẩu quá phổ biến tại link sau đây: https://github.com/danielmiessler/SecLists/blob/master/Passwords/10_million_password_list_top_1000.txt)

Ví dụ mật khẩu: sun% moon2.

 • Confirm ORCID password: Nhập lại mật khẩu trên ORCID.

Chú ý: Các ô có dấu * là những ô bắt buộc phải điền thông tin đăng ký.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin, chọn tính bảo mật cho Hồ sơ ORCID (ORCID RECORD) của bạn. Có thể click chọn một trong ba chế độ: Everyone (công khai cho mọi người), Trusted parties (Những bên tin cậy), hoặc Only me (Chỉ mình tôi).

4

Nếu muốn nhận email thông báo từ ORCID, có thể chọn một trong các chế độ gửi email cập nhật thông tin từ ORCID như tại hình dưới đây:
Tóm tắt hàng ngày
Tóm tắt hàng quý

Không bao giờ (vẫn có thông báo trong tài khoản ORCID)

Tóm tắt hàng tháng

Ngay lập tức

5

Nhớ check vào ô “Tôi không phải là người máy”.

6

Cuối cùng, check vào mục “Terms of User” để chấp nhận các điều khoản khi sử dụng ORCID.ORG.

7

Sau khi xong, kéo xuống góc dưới và click chọn nút Register như hình trên để tiến hành đăng ký tài khoản với ORCID.ORG.
*Chú ý: Có thể hệ thống sẽ hiện ra bảng thông báo dưới đây trong trường hợp tên của thầy, cô trùng với 1 số cá nhân đã đăng ký tài khoản tại đây, nếu đăng ký lần đầu, để tiếp tục hãy click chọn None of these are me – continue to registration.

8

Bước 3: Thêm thông tin vào tiểu sử (Biography)
Sau khi đăng ký thành công tài khoản trên trang ORCID.ORG, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Các công trình nghiên cứu  

Nguồn tài trợ  

Lịch sử làm việc  

Quá trình học tập  

9

10

Con số hiển thị phía trên chính là số định danh ORCID của cá nhân.

Sau khi đăng ký, ORCID sẽ gửi thư kích hoạt đến địa chỉ email đã sử dụng để đăng ký. Xin hãy đăng nhập vào email đăng ký để click vào đường link được gửi để chứng thực địa chỉ email.

11

Nếu không tìm thấy thư chứng thực địa chỉ email gửi từ hệ thống của ORCID, có thể chọn Resend verification email để hệ thống gửi lại thư chứng thực mới.

Tiếp theo, chọn biểu tượng tại các mục tương ứng để cập nhật thông tin về: (i) Also known as (Tên gọi khác), (ii) Country (Nước), (iii) Keywords (từ khóa), (iv) Websites (Địa chỉ websites) như hình dưới đây:

Địa chỉ websites 

Từ khóa 

Nước 

Tên gọi khác 

12

Tiếp theo, có thể tiếp tục thêm thông tin vào Tiểu sử (Biography) bằng cách click chọn add some now hoặc Add manually để nhập thêm thông tin vào các mục tương ứng:

 • Education (Quá trình học tập)
 • Employment (Quá trình làm việc)
 • Funding (Kinh phí/Tài trợ)
 • Works (Các công trình nghiên cứu)

Kết nối nguồn tài trợ của bạn  
Các công trình nghiên cứu 

Lịch sử làm việc  

Quá trình học tập  

13

* Quá trình học tập (Education):

Nhập thông tin về quá trình học tập của bản thân bằng click chọn add some now trong mục Education, màn hình sẽ tiếp tục hiển thị như sau:


Ngày kết thúc khóa học     

Ngày bắt đầu khóa học    

Bằng cấp/Học vị               

14

Chú ý: Các ô có dấu * là những ô bắt buộc phải điền.

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin về trường, thành phố, nước, khoa, bằng cấp, ngày bắt đầu và ngày kết thúc chương trình/khóa học (đặc biệt là các ô có dấu * là những ô bắt buộc phải điền), xin hãy click chọn Add to list để lưu lại thông tin vừa nhập vào Hồ sơ cá nhân ORCID. Xin hãy lặp lại các bước tương tự như trên để cập nhập thêm thông tin về những khóa đào tạo/khóa học đã tham dự khác.

* Quá trình làm việc (Employment):

Tương tự, để cập nhập thông tin về quá trình làm việc của bản thân, click chọn add some now trong mục Employment, màn hình sẽ tiếp tục hiển thị như sau:

Tổ chức/Cơ quan  

Ngày bắt đầu làm việc  

Ngày kết thúc công việc (bỏ trống đối với công việc hiện tại) 

Vị trí/ Vai trò  

Khoa/Phòng ban  

Thành phố

Nước  

15

Chú ý: Các ô có dấu * là những ô bắt buộc phải điền.

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin về nơi làm việc, thành phố, nước, bộ phận, vai trò/chức danh, ngày bắt đầu làm việc, ngày kết thúc làm việc (bỏ trống nếu đó là công việc hiện tại) (đặc biệt là các ô có dấu * là những ô bắt buộc phải điền), click chọn Add to list để lưu lại các thông tin vừa nhập để cập nhật vào Hồ sơ. Lặp lại các bước tương tự như trên để cập nhập thêm thông tin về những công việc khác.

* Kinh phí/Tài trợ (Funding):

Để tiếp tục cập nhật thông tin về những tài trợ bạn đã được nhận vào hồ sơ, đưa chuột đến vùng Add works tại phần Funding và tiếp tục click chọn Add manually như hình dưới:

16

Màn hình sẽ hiển thị như sau:
Loại tài trợ

Địa chỉ URL thay thế

Mối quan hệ 

Ngày kết thúc tài trợ (Năm – tháng)

Địa chỉ URL của tài trợ 

Số tài trợ 

Nước của cơ quan tài trợ 

Vùng của cơ quan tài trợ 

Thành phố của cơ quan tài trợ 

Cơ quan tài trợ

Phân loại phụ tài trợ 

Vai trò của bạn

Ngày bắt đầu tài trợ (Năm – tháng)

Tổng số tiền tài trợ

Tên dự án được tài trợ

Mô tả

17

Chú ý: Các ô có dấu * là những ô bắt buộc phải điền.

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin vào các ô tương ứng, click chọn Add to list để lưu lại thông tin vừa nhập về khoản tài trợ được nhận vào hồ sơ ORCID của bạn. Lặp lại các bước tương tự như trên để nhập thêm thông tin về khoản tài trợ khác.

* Các công trình nghiên cứu (Works):

Để tiếp tục cập nhật thông tin về các công trình nghiên cứu của bạn vào hồ sơ, đưa chuột đến vùng Add works tại phần Works và tiếp tục click chọn Add manually như hình dưới.

18

Hệ thống sẽ tiếp tục hiển thị màn hình dưới đây:

Trích dẫn

Ngôn ngữ sử dụng

Nước xuất bản

Giá trị định danh

Địa chỉ URL

Mối quan hệ

Địa chỉ URL định danh

Loại định danh

Loại trích dẫn

Tên tạp chí

Ngày phát hành (Năm-tháng-ngày)

Tiêu đề phụ

Tiêu đề

Loại công trình nghiên cứu

Phân loại công trình nghiên cứu

19

Mô tả

20

Chú ý: Các ô có dấu * là những ô bắt buộc phải điền.

Chú ý đối với mục Work category, xin hãy chọn 1 loại phù hợp như trong hình dưới đây:


Sở hữu trí tuệ

Hội nghị

Xuất bản
Khác

21

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, click chọn Add to list để lưu lại thông tin vừa nhập về công trình nghiên cứu (sách, bài báo khoa học…) vào hồ sơ ORCID của cá nhân. Lặp lại các bước tương tự như trên để cập nhập thêm thông tin về công trình nghiên cứu khác.

Bước 4: Sử dụng số định danh ORCID của bạn
Bây giờ, thầy cô sẽ có thể sử dụng số định danh ORCID (ORCID ID) của thầy, cô trên trang web của bạn, sử dụng khi gửi sách, báo để xuất bản, xin tài trợ, và trong mọi quy trình nghiên cứu để đảm bảo những đóng góp nghiên cứu của thầy, cô đều được công nhận.

Bước 5: Đăng nhập lại vào tài khoản trên ORCID.ORG để cập nhật hồ sơ

Từ nay, để cập nhật Hồ sơ ORCID, chỉ cần tiến hành đăng nhập (Sign in) bằng cách:

 • Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://orcid.org/
 • Bước 2: Click chọn SIGN IN

22

 • Bước 3: Nhập email đăng nhập hoặc ID và mật khẩu truy cập và click chọn Sign into ORCID. như trong hình dưới đây:

Mật khẩu ORCID
Địa chỉ email hoặc ID

23

Màn hình sau đây hiện thị khi đăng nhập thành công:

24

Lặp lại các bước tại BƯỚC 3 ở trên để cập nhật thêm thông tin cho Hồ sơ ORCID của mình.

Nguồn: tieuluan.info

Tin tức Related